ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில்

விருத்தாசலம் - 606001

ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில்

பூஜைக்கள்

பூஜைக்கள்

பூஜை விவரங்கள்

பூஜை விவரங்கள்


ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோவிலில் தினசரி பூஜைகள், பண்டிகை நாட்களில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் பூஜைகள் முறையாக நடத்தப்படுகின்றன. கோயிலின் ஆறு முறை பூஜைகள்.

கோயில் விவரங்கள்

ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில்

விருத்தாசலம் - 606001

+91- 4143-230 203

விரைவு இணைப்புகள்

வரலாறு

திருவிழா

பூஜை

Designed by AnnaaSiliconTechnology.Pvt.Ltd.,

Top